+48 85 732 16 25 kontakt@netklima.pl

Jesień z Samsungiem

 

Regulamin promocji – „Jesień z SAMSUNGIEM”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w sprzedaży premiowej „Jesień z SAMSUNGIEM” zwanej dalej Promocją.
1.2. Organizatorem promocji jest NETKLIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 165\b; KRS 0000330087; NIP 5423121860; REGON 200262314 , zwany dalej Organizatorem:
1.3. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
1.4. Celem promocji jest wsparcie sprzedaży produktów Organizatora objętych promocją.
1.5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w punktach handlowych Organizatora promocji.
1.6. Wykaz punktów handlowych jest dostępny na stronie Organizatora http://netklima.pl/kontakt/.
1.7. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania promocji prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami promocji nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
1.8. Udział w promocji jest dobrowolny.
2. CZAS TRWANIA PROMOCJI
2.1. Promocja trwa:
od 11.10.2021 do 10.12.2021 lub do wyczerpania zapasów nagród w punktach handlowych Organizatora.
3. PRZEDMIOT PROMOCJI
3.1. Promocją objęte są następujące produkty:
-Klimatyzatory RAC SAMSUNG (nie dotyczy AR35)
-Klimatyzatory FJM SAMSUNG, dostępne w ofercie Organizatora Promocji
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
4.1. Każdy uczestnik promocji który w okresie trwania promocji zakupi dowolne produkty określone w punkcie 3.1:
a) o łącznej wartości netto 50 000 zł – nabędzie prawo do nabycia nagrody w postaci dwóch bonów 1250 zł (łącznie 2500 zł) na zakupy w portalu allegro.pl
b) o łącznej wartości netto 30 000 zł – nabędzie prawo do nabycia nagrody w postaci jednego bonu na zakupy w portalu allegro.pl o wartości 1000zł.
c) o łącznej wartości netto 10 000- nabędzie prawo do nabycia nagrody w postaci bonu na zakupy w portalu allegro.pl o wartości 250zł.
4.2. Przez dokonanie zakupu rozumie się fizyczne odebranie zamówionego towaru.
4.3. Każdy uczestnik promocji w okresie jej trwania może nabyć maksymalnie 1 nagrodę.
4.4. Uczestnicy promocji dokonują zakupu produktów na podstawie faktur Vat.
4.5. Podsumowanie wyników promocji nastąpi po zakończeniu promocji, najpóźniej do 20.12.2021.
4.6. Wydanie nagród nastąpi w formie elektronicznej – na adres wskazany przez odbiorcę nagrody najpóźniej do 31.12.2021.
Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania nagrody w formie zwrotnego maila na adres z którego nastąpiła wysyłka bonu. Nagrody nie odebrane do 20.01.2022 przepadają/nie podlegają wydaniu.
4.7. Produkty zakupione w ramach promocji nie podlegają zwrotowi.
4.8. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.
4.9. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji pod adresem Organizatora wymienionego w punkcie 1.2. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Administratorem danych osobowych klientów biorących udział w Promocji (dalej zwanych „Uczestnikami” ) jest NETKLIMA Sp. z o.o.
5.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem pod adresem NETKLIMA Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 165\b lub kierując wiadomość na adres email Inspektora Ochrony Danych: kontakt@netklima.pl.
5.3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu potwierdzenia zakupu produktów na warunkach określonych w Regulaminie oraz w celu wydania nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5.4. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać następujące dane osobowe
5.4.1 Uczestników: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu i adres e-mail – w przypadku konieczności nawiązania kontaktu uczestnikiem Promocji w związku z realizacją Promocji, w szczególności z wydaniem nagrody, dane dot. sprzedaży produktów objętych promocją
5.5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W zakresie sprzedaży premiowej, przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
5.6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika w związku z zawarciem umowy sprzedaży z Organizatorem znajdują się w informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez NETKLIMA Sp. z o.o., która jest udostępniana kupującym przed zawarciem umowy oraz na stronie internetowej http://netklima.pl/.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://netklima.pl/.
6.2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie.
6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.